Systeem INTELLO

DAMPREM- EN LUCHTDICHTINGSSYSTEEM VOOR BINNENBEGRENZING VAN DE THERMISCHE ISOLATIE IN DAK, WAND, PLAFOND EN VLOER

Hoog­ef­fec­tief dam­p­rem- en lucht­dich­tings­sys­teem voor bin­nen­be­gren­zing van de ther­mi­sche iso­la­tie in dak, wand, pla­fond en vloer. Voor maxi­ma­le be­scher­ming te­gen bouw­scha­de en schim­mel­vor­ming ook bij bouw­fy­sisch veel­ei­sen­de con­struc­ties, zo­als dif­fu­sie­dich­te plat­te/stei­le da­ken en groen­da­ken, als­me­de bij ex­tre­me bui­ten­kli­maat­con­di­ties, bijv. in het hoog­ge­berg­te.

Toepassings-, verwerkings, plannings- en werkingsinformatie
  • Toepassing – De dam­p­rem- en lucht­dich­tings­ba­nen IN­TEL­LO und IN­TEL­LO PLUS kun­nen als bin­nen­be­gren­zing van de ther­mi­sche iso­la­tie wor­den toe­ge­past (zie ook downloads: systeembrochure en toepassingsmatrix).
  • Verwerkingsaanwijzingen – Om pro cli­ma IN­TEL­LO ef­fi­ciënt en ef­fec­tief te la­ten wer­ken, dient de­ze cor­rect te wor­den in­ge­bouwd. Hier leest u waar u op moet let­ten (zie ook downloads: systeembrochure en detailcatalogus).
  • Planningsaanwijzingen – Om het bouw­scha­de­pre­ven­tie­po­ten­ti­eel van IN­TEL­LO en IN­TEL­LO PLUS maxi­maal te kun­nen be­nut­ten, dient u bij plan­ning en uit­voe­ring van het dam­p­rem- en lucht­dich­tings­vlak op de vol­gen­de pun­ten te let­ten (zie ook downloads: systeembrochure).
  • Werking – IN­TEL­LO en IN­TEL­LO PLUS wer­ken vol­gens het prin­ci­pe van de kli­maat­ge­stuur­de mem­braan: Zij re­a­ge­ren op de om­ge­vings­voch­tig­heid en pas­sen hun dif­fu­sie­weer­stand in­tel­li­gent aan de ac­tu­e­le ver­eis­ten aan. In de win­ter dich­ten de vlies­ba­nen af te­gen vocht, in de zo­mer wordt hun mo­le­cu­lai­re struc­tu­ren ope­ner, waar­door ook een vei­li­ge uit­dro­ging naar bin­nen toe mo­ge­lijk is (zie ook downloads: systeembrochure).
Systeemproducten

Het om­vang­rij­ke IN­TEL­LO pro­fi-sys­teem heeft al­les te bie­den, wat u voor een vei­li­ge lucht­dich­ting no­dig heeft.