Systeem SOLITEX MENTO

HOOG DIFFUSIEOPEN, VOCHTACTIEVE ONDERDAK- EN ONDERSPANBANEN

Hoog dif­fu­sie­open, vocht­va­ri­a­be­le on­der­dak- en on­der­span­ba­nen voor aan­bren­ging op be­schot­ten, MDF- en hout­ve­zel­on­der­dak­pla­ten en op al­le soor­ten ther­mi­sche iso­la­ties. Ge­schikt als pro­vi­so­ri­sche dak­be­dek­king.

Toepassings-, verwerkings, plannings- en werkingsinformatie
  • Toepassing – De ba­nen van de SO­LI­TEX MEN­TO fa­mi­lie kun­nen als on­der­dak­baan, on­der­span­baan en als tij­de­lij­ke af­dek­king wor­den toe­ge­past. De­ze ba­nen ver­hin­de­ren dat kou­de bui­ten­lucht door de con­struc­tie stroomt en zor­gen zo voor een op­ti­ma­le wer­king van de ther­mi­sche iso­la­tie (zie ook downloads: systeembrochure en toepassingsmatrix).
  • Verwerkingsaanwijzingen – Om pro cli­ma SO­LI­TEX MEN­TO ef­fi­ciënt en ef­fec­tief te la­ten wer­ken, dient de­ze cor­rect te wor­den in­ge­bouwd. Hier leest u waar u op moet let­ten (zie ook downloads: systeembrochure en detailcatalogus).
  • Planningsaanwijzingen – Om op­ti­ma­le re­sul­ta­ten bij het in­bou­wen van de on­der­dak- en on­der­span­ba­nen van pro cli­ma SO­LI­TEX MEN­TO Fa­mi­lie te ver­krij­gen, dient u bij plan­ning en uit­voe­ring op de vol­gen­de pun­ten te let­ten (zie ook downloads: systeembrochure).
  • Werking – Al­le on­der­dak- en on­der­span­ba­nen van de SO­LI­TEX MEN­TO fa­mi­lie zijn voor­zien van mo­no­li­thi­sche, po­riënvrije, vocht­ac­tie­ve TEEE-func­tie­mem­bra­nen van de nieuw­ste tech­no­lo­gie. De­ze bie­den een dui­de­lijk ho­ge­re be­scher­mings­graad voor bouw­com­po­nen­ten dan con­ven­ti­o­ne­le, mir­cro­p­oreu­ze ba­nen (zie ook downloads: systeembrochure).
Systeemproducten

Het om­vang­rij­ke SO­LI­TEX MEN­TO pro­fi-sys­teem heeft al­les te bie­den, wat u voor vei­li­ge on­der­dak­ba­nen no­dig heeft.