Systeem SOLITEX FRONTA WA

WIND- EN REGENDICHTINGSSYSTEEM VOOR DE AFDICHTING VAN THERMISCHE ISOLATIES OP BETIMMERING ACHTER GESLOTEN GEVELS

Zwar­te, ui­terst dif­fu­sie­open, vocht­ac­tie­ve ge­velf­olie van sterk PP-vlies, om aan te bren­gen op be­tim­me­ring en re­gel­werk. 3 maan­den vol­le­dig weer­be­sten­dig.  Ge­schikt voor ge­slo­ten ge­vels.

Toepassings-, verwerkings, plannings- en werkingsinformatie
  • Toepassing – Zijn ro­buus­te struc­tuur maakt SO­LI­TEX FRON­TA WA tot een ide­a­le wand­be­schot­baan (zie ook downloads: systeembrochure en toepassingsmatrix).
  • Verwerkingsaanwijzingen – Om pro cli­ma SO­LI­TEX FRON­TA WA ef­fi­ciënt en ef­fec­tief te la­ten wer­ken, dient de­ze cor­rect te wor­den in­ge­bouwd. Hier leest u waar u op moet let­ten (zie ook downloads: systeembrochure en detailcatalogus).
  • Planningsaanwijzingen – Om op­ti­ma­le re­sul­ta­ten bij het in­bou­wen van de SO­LI­TEX FRON­TA WA wand­be­schot­ba­nen te ver­krij­gen, dient u bij plan­ning en uit­voe­ring op de vol­gen­de pun­ten te let­ten. (zie ook downloads: systeembrochure).
  • Werking – SO­LI­TEX FRON­TA WA wand­be­schot­ba­nen zijn voor­zien van mo­no­li­thi­sche, po­riënvrije, func­tie­va­ri­a­be­le TEEE-func­tie­mem­bra­nen van de nieuw­ste tech­no­lo­gie. uit­ge­voerd. De­ze bie­den een dui­de­lijk ho­ge­re be­scher­mings­graad voor bouw­com­po­nen­ten dan con­ven­ti­o­ne­le, mir­cro­p­oreu­ze ba­nen. (zie ook downloads: systeembrochure).
Systeemproducten

Het SO­LI­TEX FRON­TA WA sys­teem heeft al­les te bie­den, wat u voor een vei­li­ge wind­dich­ting no­dig heeft.